Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAsk
XAU/USD
(Giao ngay)
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
0 0
USD/VND
(Liên NH)
23,250 23,346